En de mannen dan? // But what about men?

“Hey, you look nice. Are you working?” Ik draai me om en zie een oudere man naar me toe stappen. “How much?”, vraagt hij. Ik kijk hem een seconde aan en draai dan mijn rug naar hem toe. Ik ben me zeer bewust van het feit dat hij me nu aan het nastaren is. Zo snel mogelijk stap ik bij hem vandaan, weg van de vraag en van zijn gedachten.

In de red light districts zijn natuurlijk niet alleen vrouwen aanwezig. De straten lopen iedere dag vol met honderden mannen. Als straatwerkers ligt onze focus niet op mannen, maar we kunnen ook niet om hen heen. Figuurlijk, maar soms ook behoorlijk letterlijk.

Toen ik begon met het straatwerk was mijn blik richting mannen vrij  ongenuanceerd. Ik zag hen als viezerikken, vreemdgaanders, misbruikers, agressors. Juist omdat ik hen in allerlei soorten en maten tegenkwam, van gehandicapten tot zakenmannen, begon ik te geloven dat iedere man in staat is om misbruik te maken van een vrouw.

Mijn eigen ervaringen met mannen in de rood-verlichte straten zijn behoorlijk gecompliceerd. De mannen, die vaak onder invloed van verdovende middelen zijn, kunnen ons al eens belemmeren in ons werk. Ze proberen binnen te dringen, verzamelen zich in een groepje voor het raam of vallen ons lastig op straat.

Als straatwerker kan ik bevestigen dat er mannen zijn die zich in de ramen niet respectvol gedragen tegenover vrouwen. Ik hoor vaak verhalen over agressieve klanten, over mannen die proberen minder te betalen, of onveilige seks willen. De vrouwen worden regelmatig uitgescholden. bestolen of zelfs geslagen.

Ondertussen is mijn blik richting de mannen wat genuanceerder geworden. Ik zie niet langer enkel een op seks beluste aggresieveling, maar ook personen die op zoek zijn naar liefde op de verkeerde plaats. Het negatieve en onrespectvolle gedrag van sommige mannen richting de vrouwen valt daarmee niet goed te praten. Ik zal dat ook niet kunnen begrijpen. Ik heb enkel leren kijken naar de nood en eenzaamheid van sommigen van hen.

Want eenzaam zijn ze. Iedere vrouw die in de prostitutie werkt heeft een verhaal over een klant die verliefd werd. Het gebeurd regelmatig dat een man zeer veel geld spendeerd aan een meisje, in de hoop een relatie op te bouwen. Zij laat zich dat natuurlijk welgevallen, en speelt het spelletje vlot mee. Voor haar betekent het extra inkomsten.

Zoals een vrouw die in de prostitutie werkt ons eens vertelde: “it’s ten minutes working and ten minutes talking”. Na het effectieve werk willen mannen vaak even praten, een connectie vormen. Voor de vrouw is dat vooral lastig. Ze moet verder werken. Zo vertelde een vrouw dat ze er een gewoonte van maakt om direct weer achter het raam te gaan zitten als de man zich nog aan het aankleden is. Zo maakt ze hem duidelijk dat zijn tijd erop zit.

Elke handel bestaat uit vraag en aanbod. Als er geen vraag is zal er ook geen aanbod zijn. Desalniettemin is het kort door de bocht om de vragende partij de schuld te geven van het probleem. Als uitbuiting van vrouwen een alternatief is voor liefde, dan gaat er iets mis in onze maatschappij.

Het zou geen optie mogen zijn. Niet voor vrouwen en niet voor mannen.

We zijn allemaal op zoek naar liefde, voldoening, naar een waardevol leven. Als straatwerker geloof ik daarom dat de vrouwen én de mannen in de red light districts onze aandacht verdienen.

Het red light district is een knooppunt van een groot maatschappelijk probleem. Veel mannen komen er uit eenzaamheid, frustratie of verslavingen. Vrouwen zijn op zoek naar bevestiging, komen uit armoede, worden gedwongen, hebben schulden.  Maar er is geen  bevrediging. Er is geen echte liefde, geen respect, er is nooit genoeg geld verdiend.

Dus mensen zitten vast.

Daarom kan het probleem van mensenhandel en prostitutie enkel opgelost worden als we naar alle betrokkenen kijken.

Natuurlijk zien we de grootste noden bij de vrouwen die vastzitten in een net van uitbuiting. Om het probleem echt aan te pakken is echter een globale aanpak vereist. Daarom wil ik hier pleiten voor bewustwording, voor begrip en voor holisme.

 

But what about men?

“Hey, you look nice. Are you working?” I turn around and see an older man heading towards me. “How much?”, he asks me. For one second I look him in the eye and then turn my back at him. I’m fully aware of the fact that he is staring at me while I’m walking away. I walk as fast as possible, away from his question and his thoughts.

Naturally there’s not only women, but also men in the red light districts. Every day hundreds of men walk past the windows. As a street worker I’m not directly focused on them, but it’s hard to get around them. That’s figuratively but also literally. 

When I started working as a street worker, I saw men as dirty, cheating, abusing aggressors. My opinion wasn’t quite nuanced. Because I saw all different sorts of men there, from businessman to disabled persons, I started to believe that every man is willing to abuse a woman.

My own experiences with men in the red lighted streets are pretty complicated. The men, who are a lot of times under the influence of narcotics, can really hinder us. They try to get in the window, gather in groups in front of the window or try to harass us in the streets.

As a street worker I can confirm that some men are not behaving respectfully towards women in the windows. We hear a lot of stories about aggressive clients, men who try to pay less or ask for unsafe sex. The women are being scolded at, stolen from or are even abused.

After three years my gaze towards men has become a bit more nuanced. I do no longer see just sex-hungry predators, but also persons who are searching for love in the wrong place. The negative and disrespectful behavior of some of the men can’t be explained away. I won’t understand why they are treating women that way. I just learned to see the needs and loneliness. 

Because they are lonely. Every woman working in the red light district has at least one story about a client who fell in love. It happens quite frequently that a man spends a lot of money on one girl, hoping that she will start a relationship with him. Of course she is putting up with that, and plays her role with persuasion. For her it merely means a lot of money she doesn’t have to work hard for.

A woman working in prostitution once told us: “it’s ten minutes of working, ten minutes of talking”, meaning that men want to have a chat and build up a connection after the actual work. But that’s rather inconvenient for the women. They have to get ready for the next person. One lady told us that she will get back behind the window while the guy is still putting his clothes on. That way she is making it clear that his time is over. 

Each trade consists of supply and demand. Without the demand there will be no supply. Nevertheless it’s an oversimplification to blame the requesting party for the problem. If the exploitation of women becomes an alternative for love, there is something wrong with our society.

It shouldn’t be an option. Not for women, not for men.

We are all looking for love, satisfaction and a valuable life. As a street worker I therefore  believe that the women ánd the men in the red light districts are worthy of our attention.

The red light district is a meeting point of a bigger problem in our society. A lot of men go into the red light districts out of loneliness, frustration or addictions. Women are looking for reassurance, have a background of poverty, are forced to be there or are in debt. But there is no satisfaction. There is no real love, no respect, there is never enough money to be found.

So people are stuck.

That’s why I believe to be the only way to solve the problem of human trafficking and prostitution is looking at all the persons involved.

The ladies who are somehow forced to work in prostitution deserve our immediate support. But to be able to tackle the problem, we need a global approach. In summary, I’m arguing here for awareness, understanding and holism.

2 gedachten over “En de mannen dan? // But what about men?

  1. Mooi geschreven. Het moet schrijnend om te zien zijn dat mensen op de verkeerde plek op zoek zijn naar liefde en geborgenheid, iets waar we inderdaad allemaal naar op zoek zijn. Gods Zegen op je Werk!

  2. Een goede plek om deze mannen die op zoek zijn naar genot en bevrediging ook te benaderen. De Liefde van God te vertellen die meer bevredigd dan hetgeen ze daar zoeken. Misschien gebeurt dat ook.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s